Terms & Conditions

เงื่อนไขการรับเปลี่ยนและการคืนสินค้า

1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า หากได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือเกิดการเสียหายจากการขนส่ง

2. กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมาที่ทาง Line @beautybox.som และส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง DHL สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลัง จากที่ท่าน ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว

3. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดิม เดียวกับที่ท่านได้รับจากทานร้าน ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ


* ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน *


5. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก Beautybox.so
2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า